Innowacje pedagogiczne w naszej szkole


Aby w większym stopniu odpowiadać na potrzeby edukacyjne młodzieży, dostosować ofertę edukacyjną do wymagań rynku pracy, a także przygotować naszych uczniów do pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, nauczyciele naszej szkoły przygotowali i wdrożyli programy innowacji pedagogicznych.
Innowacja pedagogiczna umożliwia wprowadzenie nowych rozwiązań w procesie
dydaktycznym, które mają na celu lepsze dostosowanie programu nauczania do ciągle zmieniającej się rzeczywistości i  sprostanie potrzebom edukacyjnym młodzieży.
Aktualnie w naszej szkole prowadzone są trzy innowacje pedagogiczne:
• „Obsługa celna”
• „Obsługa i naprawa motocykli”
• „Siła z tożsamości się bierze”.
„Obsługa celna” to innowacja realizowana w klasach II technikum w zawodzie technik spedytor. Celem innowacji jest poszerzenie wiedzy teoretycznej spedytora z zakresu obsługi celnej, a co za tym idzie, merytoryczne i praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie spedytor specjalizującego się w obsłudze celnej przedsiębiorstw. Wprowadzane treści są ujęte w dwóch blokach tematycznych: cło i akcyza. W klasach objętych innowacją odbywają się zajęcia dodatkowe prowadzone w oparciu o program autorski przygotowany przez mgr inż. Dorotę Stanclik. Obejmują one zarówno typowe zajęcia realizowane w gmachu szkoły, lekcje z udziałem pracowników Urzędu Celnego w Bielsku-Białej, a także zajęcia realizowane na terenie oddziału Urzędu Celnego w połączeniu z prezentacją sprzętu i posługiwaniem się nim.
„Obsługa i naprawa motocykli” to innowacja realizowana w klasach I technikum w zawodzie
technik pojazdów samochodowych. Celem innowacji jest poszerzenie wiedzy teoretycznej technika pojazdów samochodowych z zakresu mechaniki motocyklowej, a co za tym idzie, merytoryczne i praktyczne przygotowanie do pracy w charakterze mechanika pojazdów specjalizującego się w naprawie i obsłudze oraz diagnostyce motocykli. W klasach objętych innowacją odbywają się zajęcia dodatkowe prowadzone w oparciu o program autorski przygotowany przez nauczycieli przedmiotów zawodowych mgr Artura Skibę, mgr inż. Sławomira Szęszoła, mgr inż. Pawła Urbańczyka. Zajęcia odbywają się zarówno w formie typowych zajęć edukacyjnych w gmachu szkoły, jak i w formie wyjazdów do serwisów i salonów motocyklowych. W realizacji założeń innowacji szkołę wspiera JAW MOTO Autoryzowany Dealer Yamaha w Bielsku-Białej.
„Siła z tożsamości się bierze” to innowacja realizowana w klasach III technikum. Celem innowacji jest pielęgnowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej oraz rozwijanie aktywnego udziału w życiu społeczności szkolnej, lokalnej i państwowej. W klasach objętych innowacją odbywają się dodatkowe zajęcia prowadzone w oparciu o program autorski opracowany przez mgr Marię Kurzycę. Wprowadzone treści ujęte są w dwóch blokach tematycznych: państwo i narodowość. Pierwszy z blok tematyczny dotyczy funkcjonowania państwa, natomiast drugi polskiego dziedzictwa narodowego. Realizacja treści programowych przebiegała zarówno w formie typowych zajęć edukacyjnych w gmachu szkoły, jak i w formie wyjazdów edukacyjnych.