Stypendium Prezesa Rady Ministrów

11 grudnia 2017 roku, w Auli bielskiej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, odbyła się uroczysta gala wręczenia Dyplomów uczniom z naszego regionu, którzy zostali Stypendystami Prezesa Rady Ministrów. To odznaczenie przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Tym razem Stypendystą z Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących został nasz ubiegłoroczny Absolwent Roku 2016/2017 Piotr Szweda, uczeń klasy 4c TPS. Piotr uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole – 5,27, odniósł także sukcesy w wielu konkursach tematycznych związanych z mechaniką i elektromechaniką samochodową.
Gratulujemy Piotrowi Szwedzie, a naszych uczniów zachęcamy do sięgania po najwyższe laury!

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
2. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.
3. Stypendium wypłacane jest w dwóch ratach; pierwsza – do 30 listopada, za okres od września do grudnia, druga – do 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca.
4. Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest wypłacane ze środków budżetu państwa i wynosi 258 zł miesięcznie.
5. Kandydatów do stypendium typuje samorząd uczniowski, zgodnie z trybem określonym statucie szkoły.
6. Wnioski o przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedstawia się radzie szkoły, która zatwierdza jednego kandydata (w przypadku braku rady szkoły – rada pedagogiczna).
7. Wniosek o przyznanie stypendium, zatwierdzony przez radę szkoły (radę pedagogiczną), dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty, a kurator oświaty – za pośrednictwem Ministra Edukacji Narodowej – Prezesowi Rady Ministrów w terminie do 31 lipca.