Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Rafał Olma (uczeń klasy 3cT) stypendystą Prezesa Rady Ministrów.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Przyznaje się je uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen i wykazując zdolności w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując wysokie wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje Prezes Rady Ministrów.

Rafał Olma z klasy 3 c technikum spełnił wszystkie kryteria, aby otrzymać tę nagrodę.

Gratulujemy!!!