Patronat naukowy dla ZSSiO

W dniu 23 lutego 2018 r. w obecności dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Jana Solicha podpisano umowę patronacką pomiędzy Zespołem Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących a Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej.

Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących reprezentował dyrektor mgr inż. Janusz Berek i wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego i praktyk zawodowych mgr inż. Andrzej Stokłosa, zaś Akademię Techniczno-Humanistyczną reprezentowali J.M. Rektor prof. dr hab. Jarosław Janicki, Prorektor ds. Studenckich i kształcenia prof. ATH dr hab. Czesław Ślusarczyk, Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki dr inż. Dariusz Więcek, koordynator realizacji umowy patronackiej ze strony Uczelni dr inż. Dariusz Pietras.

W ramach umowy Wydział Budowy Maszyn i Informatyki obejmuje patronatem naukowym kierunki kształcenia technik pojazdów samochodowych, technik mechanik i technik spedytor. Patronat ma na celu sprawowanie przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki opieki naukowo-dydaktycznej nad w/w kierunkami poprzez podejmowanie wspólnych inicjatyw edukacyjnych, w szczególności:

  • udział uczniów ZSSiO w wykładach i zajęciach laboratoryjnych na terenie Uczelni,
  • udział w konferencjach i konkursach organizowanych przez Uczelnię,
  • wspólna organizacja wycieczek naukowo-dydaktycznych dla uczniów Szkoły,
  • popularyzowanie i uatrakcyjnianie nauczania przedmiotów ścisłych i technicznych poprzez wspólne organizowanie zajęć dydaktycznych,
  • wspomaganie działalności badawczej i poznawczej uczniów Szkoły poprzez: konsultowanie projektów badawczych, wskazywanie źródeł naukowych, recenzowanie prac konkursowych uczniów, udostępnianie laboratoriów Uczelni,
  • promocja Uczelni na terenie Szkoły.

Współpraca pomiędzy Zespołem Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących a Akademię Techniczno-Humanistyczną ma na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz umożliwienie uczniom dostępu do nowoczesnego wyposażenia laboratoryjno-badawczego, a tym samym lepszego ich przygotowania do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie i kontynuacji nauki na studiach wyższych.

Informacja na temat podpisania umowy pojawiła się również na stronie Akademii Techniczno-Humanistycznej (czytaj…).