Nowe Perspektywy Zawodowe

Projekt „Nowe perspektywy zawodowe” został złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-340/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – Konkurs.
Projekt pt.: „Nowe perspektywy zawodowe” skierowany będzie łącznie do 560 ucz. oraz 16 nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe dla których organem prowadzącym jest M. Bielsko-Biała.

Cel projektu:

Wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w M. Bielsko-Biała, poprzez poprawę potencjału edukacyjnego szkolnictwa zawodowego na terenie miasta, w tym poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 16 nauczycieli zawodu pracujących w placówkach do których skierowany jest projekt, wzrost kompetencji, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 560 uczniów w tym 156K poprzez dostosowanie realizowanych form wsparcia do aktualnych trendów na rynku pracy oraz stworzenie w szkołach warunków odzwierciedlających naturalne środowisko pracy poprzez doposażenie pracowni i warsztatów w 5 Zespołach Szkolnych na terenie miasta, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym pracodawcami w okresie realizacji wsparcia, tj. 01.09.2020 do 31.12.2022.

Efekty planowane do osiągnięcia:

  • Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK): 9
  • Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych: 83
  • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie: 154
  • Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie: 16
  • Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego: 9
  • Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy: 198
  • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu: 124
  • Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS: 9
  • Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 12

Dofinansowanie z UE 2 634 157,22 PLN
Budżet Państwa 309 900,85 PLN
Budżet JST 154 950,43 PLN

Placówki objęte projektem:

1. ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
2. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. MICHAŁA KALECKIEGO
3. ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. GENERAŁA STANISŁAWA MACZKA
4. ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH, ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO
5. ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I HANDLOWYCH IM. FRANCISZKA KĘPKI