Motoryzacja bez granic

fe_ue

Projekt „Motoryzacja bez granic” jest realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej w okresie 01.09.2016 – 30.06.2018. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską, w 100 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. Dofinansowanie projektu wynosi 339 610,41 PLN.

„Motoryzacja bez granic” to projekt skierowany do uczniów Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej. Głównym celem projektu jest rozwój kluczowych kompetencji zawodowych i językowych wśród uczniów, kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych, dzięki którym zwiększą swoje możliwości zdobycia zatrudnienia po zakończeniu edukacji. Dzięki udziałowi w projekcie młodzi ludzie podniosą swe umiejętności praktyczne, a także osobiste, społeczne i organizacyjne. Przede wszystkim jednak młodzież zdobędzie doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku na stanowiskach zgodnych z profilem nauki. Projekt przyniesie także wymierne korzyści szkole, której pracownicy podniosą swoje kompetencje organizacyjne, językowe i kulturowe.

W stażach weźmie udział 32 uczniów z klas o profilu technik pojazdów samochodowych. Realizacja staży nastąpi w dwóch turach, w okresach: 30.07.2017 – 26.08.2017 oraz 05.11.2017 – 02.12.2017. Organizacją pobytu zajmie się nasz partner – firma Vitalis GmbH ze Schkeuditz.
Przed wyjazdem na staż uczniowie skorzystają ze wsparcia językowo-kulturowo-pedagogicznego. Wsparcie językowe pozwoli bliżej poznać słownictwo branżowe oraz przypomnieć zwroty niezbędne w codziennym porozumiewaniu się w języku niemieckim. Celem wsparcia kulturowego jest zapoznanie uczestników projektu z kulturą Niemiec, tradycjami, obyczajami i różnicami mentalnymi. Wsparcie pedagogiczne ma z kolei na celu przygotowanie uczniów do pobytu na stażu w odmiennych warunkach, zapoznanie ze sposobami radzenia sobie ze stresem, w sytuacjach trudnych, w obcym środowisku, sposobami aktywnego spędzania wolnego czasu. Podczas zajęć przeprowadzone zostaną również warsztaty motywacyjno-integracyjne.

Z uczniami wyjeżdżającymi na staż zostanie podpisana umowa oraz porozumienie o programie zajęć. Nowe umiejętności, kwalifikacje i kompetencje nabyte podczas staży zostaną potwierdzone poprzez uznawane w całej Europie dokumenty ECVET, Europass Mobilność oraz zaświadczenia krajowe wystawione przez organizację partnerską oraz szkołę.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, kieszonkowe, odzież robocza, wycieczki w ramach programu kulturalnego, transport lokalny w Niemczech zostaną pokryte z budżetu projektu.

Koordynator projektu – mgr Gabriela Duch.