MAM ZAWÓD – MAM PRACĘ W REGIONIE

INFORMUJEMY O ROZPOCZĘCIU II TURY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW
DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO „MAM ZAWÓD – MAM PRACĘ W REGIONIE”

NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU BĘDZIE PRZEPROWADZONY
WE WSZYSTKICH BIELSKICH SZKOŁACH ZAWODOWYCH W TERMINIE

10 wrzesień – 10 październik 2013 r.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony projektu:

http://www.e-zawodowcy.eu/projekt/pliki_do_pobrania.html

Dokumenty rekrutacyjne kandydaci składają w siedzibie swojej szkoły w okresie naboru.
O zakwalifikowaniu do Projektu decyduje wynik ankiety rekrutacyjnej oraz kolejność zgłoszeń.

 

UDZIAŁ w projekcie jest BEZPŁATNY.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

„Mam zawód – mam pracę w regionie” to projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) przez Samorząd Województwa Śląskiego (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego) w partnerstwie ze Śląskim Kuratorem Oświaty oraz z 15 powiatami i 15 miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół oraz placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim.

Okres realizacji projektu w Mieście Bielsko-Biała: lata szkolne 2012/2013 i 2013/2014

Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w klasach:

 •     I, II w 2-letnich Zasadniczych Szkołach Zawodowych
 •     I, II, III w 3-letnich Zasadniczych Szkołach Zawodowych
 •     I, II, III, IV w Technikum.

W projekcie zaplanowano następujące działania:

 •     udzielenie kompleksowego wsparcia uczniom z zakresu doradztwa grupowego
 •     i indywidualnego;
 •     zajęcia wyrównawcze zgodne z zapotrzebowaniem uczestników projektu;
 •     zajęcia pozaszkolne zgodne z zapotrzebowaniem uczestników projektu;
 •     kursy, m.in. certyfikowane, zgodne z zapotrzebowaniem uczestników projektu;
 •     praktyki/staże m.in. w branży gastronomicznej, mechanicznej, informatycznej, elektronicznej;
 •     wizyty studyjne u pracodawców;
 •     doposażenie pracowni w szkołach/placówkach technicznych, które prowadzą kształcenie na kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji.;
 •     doposażenie szkół/placówek technicznych w pomoce dydaktyczne.

Co gwarantuje udział w Projekcie?

Zajęcia z doradztwa grupowego, podczas których uczniowie zdobędą wiedzę na temat:

 •     zasad pisania CV i listu motywacyjnego,
 •     przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych – autoprezentacja, pokonywanie stresu,
 •     podstaw przedsiębiorczości.

Zajęcia z doradztwa indywidualnego będą miały na celu ukierunkowanie uczniów na rozwój zawodowy. Doradca wraz z uczniem opracują Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego, który będzie zawierał m.in:

 •     charakterystykę umiejętności zawodowych i kompetencji,
 •     identyfikację deficytów w zakresie wiedzy i umiejętności,
 •     określenie celu zawodowego i sposób jego realizacji.

Pakiet wsparcia, który obejmie uczestników Projektu, przewiduje:

 •     zajęcia wyrównawcze zgodne z zapotrzebowaniem uczestników projektu
 •     np. z matematyki, fizyki, informatyki, chemii, rysunku technicznego i języka polskiego;
 •     zajęcia pozaszkolne zgodne z zapotrzebowaniem uczestników projektu
 •     np. z języka angielskiego, technologii informacyjno komunikacyjnej ICT, projektowania stron www, systemów i sieci komputerowych, technologii mobilnych;
 •     kursy / kursy certyfikowane zgodne z zapotrzebowaniem uczestników projektu
 •     np. SEP, CISO, AUTOCAD, spawacza, prawa jazdy kat. B, C, T, operatora koparki, operatora wózków widłowych, carvingu, barmański, kelnerski, tokarza, grafika komputerowego, obsługi programów księgowych, kurs rachunkowości, kombajnisty, kas fiskalnych;
 •     staże/praktyki m.in. w branżach: informatycznej, gastronomicznej, mechanicznej, elektronicznej, ogrodniczej.

 Uczestnicy projektu będą brali udział w wizytach studyjnych u pracodawców.

    Dodatkowo uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania z kursów on-line, dostępnych na specjalnie przygotowanej do tego celu platformie e-learningowej.
    Będzie ona zawierała 3 bloki szkoleniowe podzielone na kursy przygotowujące do matury, kursy wyrównujące dysproporcje edukacyjne oraz kursy dodatkowe, poszerzające wiedzę.

 

 

INSTRUKCJA PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW

1/ Uczniowie aplikujący o udział w projekcie zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów :

Wszystkie w/w dokumenty muszą zostać opatrzone podpisem kandydata.
Ponadto w przypadku kandydata niepełnoletniego formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych muszą zostać podpisane
przez rodzica kandydata lub opiekuna prawnego.

2/ Kandydatem projektu może być :

 • uczeń danej szkoły objętej projektem
 • uczeń I, II klasy dwuletniej szkoły zawodowej lub
 • uczeń I, II, III trzyletniej szkoły zawodowej lub
 • uczeń I, II, III, IV klasy technikum
 • uczeń który, nie był uczestnikiem przedmiotowego Projektu w poprzednim roku szkolnym
 • uczeń który, nie jest uczestnikiem innego projektu realizowanego w ramach działania 9.2 POKL 2007-2013

3/ Osoba odpowiedzialna za proces rekrutacji w szkole:

 •     zamieszczenie informacji o rekrutacji (opracowana przez MZO) oraz wzorów dokumentów rekrutacyjnych na stronie www szkoły nie później niż 10 września br.
 •     przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych oraz oznaczanie daty i godziny wpływu
 •     na formularzu zgłoszeniowym w wyznaczonych ramach czasowych rekrutacji,
 •     przeprowadzenie wstępnej weryfikacji formalnej zebranych dokumentów rekrutacyjnych,
 •     przeprowadzanie analizy ankiet rekrutacyjnych i ich podsumowanie (zgodnie
 •     z przesłanym kluczem),
 •     cotygodniowe opracowanie listy osób chętnych do udziału w projekcie (zgodnie
 •     z przesłanym wzorem),
 •     przekazywanie dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu MZO na bieżąco,
 •     po zakończeniu każdego tygodnia rekrutacji,

INFO: lista kandydatów powinna być dostarczana na nośnikach danych oraz w wersji papierowej opatrzonej datą i zaparafowanej przez Asystenta Koordynatora Projektu,

UWAGA: ostateczny termin przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych w Biurze Projektu w MZO – 10.10.2013 r.

 • uczestnictwo- uczeń danej szkoły objętej projektem
 • uczeń drugiej klasy dwuletniej szkoły zawodowej lub
 • uczeń drugiej lub trzeciej trzyletniej szkoły zawodowej lub
 • uczeń drugiej, trzeciej lub czwartej klasy technikum
 • uczeń który, nie był uczestnikiem przedmiotowego Projektu w poprzednim roku szkolnym
 • uczeń który, nie jest uczestnikiem innego projektu realizowanego w ramach działania 9.2 POKL 2007-2013 w posiedzeniach komisji rekrutacyjnej powołanej przez dyrektora MZO. 

 

Odbiór druków dokumentów oraz ich złożenie po wypełnieniu (w „koszulkach”) należy wykonać u dyrektora Jana Marka (pokój nauczycielski, gabinet 124).

UWAGA! Składamy tylko następujące dokumenty:

[prettyfilelist type=”pdf,xls,doc,zip,ppt,img,mp3″ filestoshow=”699,698,697,” hidefilter=”true” hidesort=”true” hidesearch=”true” openinnew=”true” filesPerPage=”5″]