Wykaz wymaganych dokumentów w szkole ponadgimnazjalnej

WYKAZ
WYMAGANYCH DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU
REKRUTACYJNYM

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej składają do szkoły pierwszego wyboru następujące dokumenty w koszulce:

 • wniosek wydrukowany z elektronicznego naboru, podpisany przez kandydata i jego rodziców,
 • poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • poświadczoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich.
 • pisemną deklarację o wyborze drugiego języka obcego, którego kandydat chciałby się uczyć w wybranej szkole.
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów przedmiotowych organizowanych Kuratora Oświaty,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną w przypadku kandydatów niepełnosprawnych,
 • dokumenty potwierdzające uprawnienia kandydata do przyjęcia w pierwszej kolejności w przypadku uzyskania w wyniku postępowania rekrutacyjnego równej liczby punktów.

2. Kandydat, który został przyjęty do szkoły, składa dodatkowo następujące dokumenty:

 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
 • dwie podpisane fotografie (imię/imiona, nazwisko, data urodzenia),
  kartę zdrowia.

3. Dostarczenie przez kandydata do szkoły oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego jest jedno-znaczne z potwierdzeniem woli podjęcia w niej nauki.

Ważne:

 • niedostarczenie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu w terminie, będzie skutkować skreśleniem kandydata z listy przyjętych,
 • niezłożenie przez kandydata oryginału świadectwa i deklaracji woli podjęcia nauki w wybranej szkoły w terminie wskazanym przez Śląskiego Kuratora Oświaty jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy kandydatów przyjętych.

4. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia kandydata do przyjęcia w pierwszej kolejności w przypadku uzyskania w wyniku postępowania rekrutacyjnego równej liczby punktów są:

 • 1) oświadczenia: o wielodzietności rodziny kandydata; o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie zobowiązany jest do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „ Jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenia organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 • 2) orzeczenia: o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność: o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • 3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • 4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • 5) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty,
 • 6) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych,
 • 7) opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczna, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej

5. Wyżej wymienione dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonej zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.
Dokumenty te mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.