Ważne terminy

WAŻNE TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

od 18 maja do 18 czerwca 2018r.

Kandydaci:
dokonują rejestracji wyłącznie drogą elektroniczną – wprowadzają swoje dane osobowe i adresowe oraz dokonują wyboru preferencji,
składają wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru wniosek wydrukowany z elektronicznego naboru oraz wymagane dokumenty. Wniosek musi być podpisany przez kandydata i jego rodziców.

od 22 czerwca do 26 czerwca 2018r. w godz. 9:00 – 15:00

Kandydaci:
dostarczają do szkoły pierwszego wyboru potwierdzoną kopię świadectwo ukończenia gimnazjum i potwierdzoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

6 lipca 2018r.

Komisja Rekrutacyjna:
podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 6 lipca do 12 lipca 2018r. w godz. 9:00 – 15:00

Rodzice kandydata albo kandydat pełnoletni:
potwierdzają wolę podjęcia nauki w wybranej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

13 lipca 2018r. godz. 12:00

Komisja Rekrutacyjna:
podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły z podziałem na oddziały.
podaje informację o przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

do 16 lipca 2018r.

Dyrektor Szkoły:
informuje Śląskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.