Warunki i kryteria przyjęcia do klasy pierwszej

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 60 ze zm.

2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum ibranżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz.586).

3.Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego(…) na rok szkolny 2018/2019

WARUNKI I KRYTERIA PRZYJĘCIA KANDYDATA DO KLASY
PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Szkoła objęta jest elektronicznym systemem rekrutacji
Informacje na temat rekrutacji dostępne na stronie:
https://slaskie.edu.com.pl/Kandydat/

1. Warunkiem przyjęcia kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej – Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia  jest posiadanie:

 • 1) świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • 2) zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • 1) wyniki egzaminu gimnazjalnego,
 • 2) oceny z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, informatyki wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,
 • 3) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
 • 4) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,
 • 5) zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

3. Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanym systemie elektronicznego naboru.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, pierwszeństwo przyjęcia mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania  rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa w punkcie I, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2. tj:
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria, o których mowa te mają jednakową wartość.

6. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 obowiązuje następujący sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym:

1) za wyniki egzaminu gimnazjalnego przyznaje się następującą liczbę punktów:

 

Lp. Zajęcia edukacyjne Maksymalna liczba punktów Sposób przeliczania
1. język polski 20 punktów 0,2 punktu za każdy uzyskany %
2. historia
i wiedza o społeczeństwie
20 punktów 0,2 punktu za każdy uzyskany %
3. matematyka 20 punktów 0,2 punktu za każdy uzyskany %
4. przedmioty przyrodnicze 20 punktów 0,2 punktu za każdy uzyskany %
5. język obcy nowożytny
– poziom podstawowy
20 punktów 0,2 punktu za każdy uzyskany %

 

2) za oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje się następującą liczbę punktów:

 

Lp. Zajęcia edukacyjne Maksymalna liczba punktów Sposób przeliczania
1. język polski 18 punktów celujący – 18 punktów
2. język angielski 18 punktów bardzo dobry – 17 punktów
3. matematyka 18 punktów dobry – 14 punktów
4. informatyka 18 punktów dostateczny – 8 punktów
dopuszczający – 2 punkty

 

3) za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów,

4) za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje się następującą liczbę punktów:

 

Osiągnięcie ucznia Maksymalna liczba
1. Uzyskanie w konkursie o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,
2. Uzyskanie w konkursie o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turnieju o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt,
3. Uzyskanie w konkursie o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt
18 punktów
4. Uzyskanie w konkursie albo turnieju o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –10 pkt,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –7 pkt,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –5 pkt,
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –7 pkt,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –3 pkt,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –2 pkt,
5. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym – 4 pkt,
 • krajowym – 3 pkt,
 • wojewódzkim – 2 pkt,
 • powiatowym – 1 pkt.
Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. 3 punkty

 

7. W wyniku postępowania rekrutacyjnego, kandydat może uzyskać łącznie 200 punktów, w tym:

 

Maksymalna liczba punktów uzyskanych
za oceny na świadectwie ( 72 pkt), świadectwo
z wyróżnieniem (7 pkt) i szczególne osiągnięcia (21 pkt)
100 punktów
Maksymalna liczba punktów
uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego
100 punktów
Maksymalna liczba punktów
uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego
200 punktów

 

8. W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka angielskiego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznając następującą liczbę punktów:

Lp. Zajęcia edukacyjne Maksymalna liczba punktów Sposób przeliczania
1. język polski 20 punktów celujący – 20 punktów
2. matematyka 20 punktów bardzo dobry  – 18 punktów
dobry – 13 punktów
3. język angielski
poziom podstawowy
20 punktów dostateczny – 8 punktów
dopuszczający – 2 punkty

 

Lp. Zajęcia edukacyjne Maksymalna liczba punktów Sposób przeliczania
1. historia* 20 punktów celujący – 20 punktów
2. wiedza o społeczeństwie* 20 punktów bardzo dobry  – 18 punktów
dobry – 13 punktów

* liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów tych zajęć dzieli się przez 2

Lp. Zajęcia edukacyjne Maksymalna liczba punktów Sposób przeliczania
1. biologia* 20 punktów celujący – 20 punktów
2. chemia* 20 punktów bardzo dobry  – 18 punktów
dobry – 13 punktów
3.  fizyka*
3.  geografia*

* liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów tych zajęć dzieli się przez 4

 

9. Kandydaci przyjmowani są do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

10. Ujawnianie i przetwarzanie danych osobowych uczestników rekrutacji następuje na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku. O ochronie danych osobowych z póź. zm., tj. na skutek zgody na przetwarzanie danych osoby składającej oświadczenie woli.

 

WAŻNE TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

od 18 maja do 18 czerwca 2018r.

Kandydaci:
dokonują rejestracji wyłącznie drogą elektroniczną – wprowadzają swoje dane osobowe i adresowe oraz dokonują wyboru preferencji,
składają wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru wniosek wydrukowany z elektronicznego naboru oraz wymagane dokumenty. Wniosek musi być podpisany przez kandydata i jego rodziców. od 22

czerwca do 26 czerwca 2018r. w godz. 9:00 – 15:00

Kandydaci:
dostarczają do szkoły pierwszego wyboru potwierdzoną kopię zaświadczenia ukończenia gimnazjum i potwierdzoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

6 lipca 2018r.

Komisja Rekrutacyjna:
podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 6 lipca do 12 lipca 2018r. w godz. 9:00 – 15:00

Rodzice kandydata albo kandydat pełnoletni:
potwierdzają wolę podjęcia nauki w wybranej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

13 lipca 2018r. godz. 12:00

Komisja Rekrutacyjna:
podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły z podziałem na oddziały.
podaje informację o przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

do 16 lipca 2018r.

Dyrektor Szkoły:
informuje Śląskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

1. W terminie 7 dni od dnia po dania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkół. Liczy się data wpłynięcia odwołania do komisji rekrutacyjnej.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego