Tryb i terminy postępowania odwoławczego

TRYB POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO

Rodzic kandydata albo kandydat pełnoletni mogą odwołać się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne, z zachowaniem następujących ustawowych terminów:

Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni
mogą odwołać się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w terminie do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły tj:
do 21 lipca 2017r. do godz. 1500
Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni
mogą wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły w terminie do 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem.
Komisja Rekrutacyjna
sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni:
mogą wnieść do Dyrektora Zespołu odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie do 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
Dyrektor Zespołu:
rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie do 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
Na rozstrzygnięcie Dyrektora Zespołu służy skarga do sądu administracyjnego.
Informacje o rekrutacji dostępne będą na stronie:
https://slaskie.edu.com.pl/Kandydat/