Preferencje kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym

PREFERENCJE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/18, w pierwszej kolejności przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/18, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria mające jednakową wartość:

  • wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci),
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie ( tzn. wychowywanie kandydata przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że taka osoba wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

4. W następnej kolejności pierwszeństwo mają kandydaci z wyższą średnią z przedmiotów obowiązkowych oraz wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniem.