Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń

Kliknij, by wyświetlić wszystkie informacje dotyczące tego projektu.

20 września 2013 roku nasza szkoła rozpoczęła realizację programu
BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ

bezpieczna_szkola

organizowanego przez

Fundację Państwo Obywatelskie – organizację pożytku publicznego

oraz Komitet Honorowy:

Sejm, Senat Rzeczypospolitej Polskiej:

Ewa Kopacz – Marszałek Sejmu RP

Jerzy Wenderlich – Wicemarszałek Sejmu RP

Maria Pańczyk-Pozdziej – Wicemarszałek Senatu RP

Mieczysław Augustyn – Senator RP, Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP

Włodzimierz Cimoszewicz – Senator RP, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Senatu RP

Ryszard Kalisz – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP

Andrzej Misiołek – Senator RP

Rafał Muchacki – Senator RP, Przewodniczący Komisji Zdrowia Senatu RP

Andrzej Person – Senator RP

Jadwiga Rotnicka – Senator RP, Przewodnicząca Komisji Środowiska Senatu RP

Zbigniew Rynasiewicz – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu RP

Janusz Sepioł – Senator RP, Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP

Michał Seweryński – Senator RP, Przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji Senatu RP

Wojciech Szarama – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Sejmu RP

prof. Edmund Wittbrodt – Senator RP, Przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP

Marek Ziółkowski – Senator RP, Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP

Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej:

Jarosław Gowin – Minister Sprawiedliwości RP

Bogdan Zdrojewski – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kuratorzy Oświaty:

Maria Borecka – Zachodniopomorski Kurator Oświaty

Stanisław Faber – Śląski Kurator Oświaty

Jan Kamiński – Łódzki Kurator Oświaty

Jerzy Kiszkiel – Podlaski Kurator Oświaty

Anna Łukaszewska – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

Małgorzata Muzoł – Świętokrzyski Kurator Oświaty

Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty

Grażyna Przasnyska – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Elżbieta Walkowiak – Wielkopolski Kurator Oświaty

Elżbieta Wasilenko – p.o. Pomorskiego Kuratora Oświaty

Jacek Wojtas – Podkarpacki Kurator Oświaty

Radosław Wróblewski – p.o. Lubuskiego Kuratora Oświaty

Rektorzy Wyższych Uczelni:

prof. dr hab. Dariusz Wieluński – Prorektor ds. Studiów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Gospodarze Miast, Regionów:

Andrzej Bury – Wicestarosta Słupski

Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa

Piotr Głowski – Prezydent Miasta Piły

Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego

Wojciech Huczyński – Burmistrz Miasta Brzeg

Marcin Jabłoński – Wojewoda Lubuski

Henryk Jaroszek – Starosta Powiatu Mikołowskiego

Julian Joaś – Burmistrz Miasta Krotoszyn

Jacek Jończyk – Starosta Wadowicki

Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

Józef Krawczyk – Starosta Oświęcimski

Krzysztof Lis – Starosta Powiatu Szczecinek

Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa

Adam Matusiewicz – Marszałek Województwa Śląskiego

Marek Mazur – Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego

Bożentyna Pałka – Wojewoda Świętokrzyski

Elżbieta Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego

Wojciech Porzych – Starosta Bydgoski

Józef Sebesta – Marszałek Województwa Opolskiego

Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego

Zbigniew Suchyta – Burmistrz Miasta Strzegom

Wojciech Szczurek – Prezydent Miasta Gdyni

Piotr Uszok – Prezydent Miasta Katowice

Tadeusz Wojtak – Starosta Kraśnicki

Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Michał Zaleski – Prezydent Miasta Torunia

Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi

Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin

Miasto Rybnik

Miasto Słupsk

Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących uczestniczy w

III Ogólnopolski Konkursie dla szkół wszystkich rodzajów i stopni, pod nazwą

BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ

Hasłem konkursu jest: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja

Konkurs przeprowadzany jest w okresie od 20 września 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły Bezpiecznej Szkoły i dyplomy honorowe.

Regulamin konkursu:

Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu Bezpieczna Szkoła jest uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań. W skład jury wchodzi po 2 przedstawicieli organizatorów konkursu.

Zadania konkursu Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń:

1. Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę. Ocena jury na podstawie testów, po 3 z każdej klasy, przesłanych do jury konkursu pocztą elektroniczną.

2. Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości). Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. Ocena na podstawie 10 najciekawszych prac wg wyboru szkoły, przesłanych przez szkoły do jury konkursu.

3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp. Ocena na podstawie opisu wykonanych przedsięwzięć, sporządzonego przez szkołę i przesłanego do jury pocztą elektroniczną.

4. Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Zalecane podjęcie tematu relacji „chłopcy-dziewczęta” – język, kultura osobista etc. „Czy uczniowie klną i dlaczego…” Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury pocztą elektroniczną.

5. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

6. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki”. Wskazany udział specjalisty ds. prewencji z Policji, pedagoga-specjalisty z zakresu resocjalizacji. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

7. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

8. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa”; gdzie szukać pomocy. Wskazany udział przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i pomocy rodzinie, zawodowych kuratorów sądowych.

9. Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia… Prezentacja może obejmować podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego – w konwencji odpowiedniej dla grup wiekowych, a także tematykę przestępczości nieletnich i wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich oraz sądy powszechne.

10. Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, dotyczącej kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów.

11. Zgłoszenie swoich przedstawicieli (nauczycieli, pedagogów, psychologów) do udziału w seminarium Bezpieczna Szkoła 2014, które w okresie od 20 września 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r. przeprowadzi w formule e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.