2018

 

2019 2017

 


2018-12-19
Podpisanie porozumienia z INTER CARS S.A.
Na mocy porozumienia nasza szkoła weszła do elitarnego grona szkół patronackich programu „Młode Kadry”. Współpraca pomiędzy ZSSiO a firmą dotyczy głównie realizacji przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, zmierzającym do zapewnienia uczniom ZSSiO możliwości praktycznej nauki zawodu w ramach programu „Młode Kadry”. Program obejmuje następujące przedsięwzięcia:

• prowadzenie dla uczniów i nauczycieli szkoleń produktowo-technicznych,
• uczestnictwo uczniów w konkursach tematycznych organizowanych przez Inter Cars i spółki z grupy kapitałowej Inter Cars lub podmioty współpracujące,
• uczestniczenie w stażach i praktykach organizowanych przez Inter Cars lub podmioty współpracujące z Inter Cars,
• udzielanie wsparcia finansowego i przekazywanie lub użyczenie szkole sprzętu do nauki zawodu.

Inter Cars SA to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo – Wschodniej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018-12-01
Uruchomienie w ZSSiO Bielsko-Bialskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

 


2018-11-06
Otwarcie nowej biblioteki szkolnej.
6 listopada 2018 r. to ważny dzień w dziejach naszej szkoły. W tym dniu miało miejsce uroczyste otwarcie nowej biblioteki.
Biblioteka jest pracownią edukacyjną oddaną do użytku uczniów i nauczycieli w naszej placówce. Rozpoczęła pracę we wrześniu tego roku w nowym miejscu i stała się centrum edukacji czytelniczej i multimedialnej dla uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

W ostatnich latach, gdy szkoła tak szybko się przeobraża, biblioteka również musiała zmienić się, pójść z duchem czasu i reformy. Nasza „nowa” biblioteka składa się z:

– wypożyczalni z nowoczesną ladą biblioteczną,
– multimedialnego centrum informacji z możliwością wydruku materiałów,
– oraz czytelni, z której mogą korzystać wszyscy czytelnicy mając „pod ręką” księgozbiór mieszczący się na przesuwnych regałach.

Wszystkie pomieszczenia są odpowiednio zagospodarowane i wyposażone.

 

 

 

 

 

 

 


2018-10-19
Przekazanie przez Straż Miejską w Bielsku-Białej samochodu dla ZSSiO.
Dzięki współpracy szkoły z lokalną społecznością i instytucjami działającymi na terenie Bielska-Białej pozyskano na rzecz szkoły samochód marki Peugeot Expert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018-10-05
Remonty w szkole.
Kompleksowy remont pomieszczeń prawej części w budynku A (sala narad, archiwum, dwa pomieszczenia gospodarcze i ich dostosowanie do funkcji biurowych) – wymiana instalacji elektrycznej, wymiana oświetlenia na oświetlenie typu LED, położenie gładzi gipsowych wraz z pomalowaniem, wymiana nagłośnienia i wykonanie sieci komputerowej w sali narad, wymiana wykładziny podłogowej.

 


2018-09-03
Innowacje pedagogiczne.
„Trening umiejętności społecznych dla dzieci” – innowacja realizowana w ramach zajęć na świetlicy szkolnej,

„Technik z przyszłością – mariaże z królową” – innowacja matematyczna realizowana w klasie 1 technikum,

„Działam – pomagam – uczę się” – innowacja realizowana w klasach 2 technikum na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości,

„Edukacja Obywatelska” – innowacja realizowana w klasie 7 szkoły podstawowej i klasie 2 technikum.

 


2018-09-03
Rozpoczęcie projektów.
„Hiszpańskie staże dla najlepszych” – projekt skierowany jest do uczniów, którzy uzyskają najlepszą średnią ocen z wybranych przedmiotów w klasie drugiej. Będą oni mogli realizować miesięczne praktyki w Hiszpanii (w Sewilli i w Maladze). Głównym celem projektu jest rozwój kluczowych kompetencji zawodowych i językowych wśród uczniów, kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz technik spedytor. Dzięki zagranicznym praktykom zwiększą oni swoje możliwości zdobycia zatrudnienia po zakończeniu edukacji. Uczniowie podniosą swoje umiejętności praktyczne, a także osobiste, społeczne i organizacyjne. Przede wszystkim jednak zdobędą doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku na stanowiskach zgodnych z profilem kształcenia. Projekt przyczyni się również do podniesienia kompetencji organizacyjnych, językowych i kulturowych naszych nauczycieli.

„Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa” – projekt ma na celu poznanie rozwiązań, które pozwolą lepiej wykorzystywać narzędzia cyfrowe dla wspierania rozwoju uczniów, przy jednoczesnym zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa i nauczeniu ich zasad mądrego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych oraz z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach.

„Szkoła równych szans” – celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów oraz podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki i stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Projekt realizowany jest w szkole podstawowej.

 


2018-09-01
Remonty i modernizacje.
• zakup szafek ubraniowych dla 210 uczniów,

• wymiana oświetlenia na oświetlenie typu LED (budynek A),

• remont korytarza – wymiana instalacji elektrycznej, stolarki drzwiowej i posadzki,

• wymiana komputerów z oprogramowaniem w dwóch salach lekcyjnych,

• wykonanie schodów terenowych pomiędzy halą sportową a budynkiem C’.

 


2018-09-01
Zmiana na stanowisku wicedyrektora.
Stanowisko wicedyrektora do spraw kształcenia zawodowego i praktyk zawodowych za mgr inż. Andrzeja Stokłosę obejmuje mgr Marzena Kuś

 


2018-08-30
Remonty w szkole.
• modernizacja stacji transformatorowej wraz z wymianą złączy kablowych przy budynkach szkolnych,

• nowa zmywalnia przy szkolnej stołówce,

• remont trzech sal lekcyjnych i dwóch pomieszczeń gospodarczych wraz z częściową wymianą wyposażenia.

 


2018-07-01
Remonty i modernizacje.
Malowanie czterech sal lekcyjnych (107C, 205C, 206C, 311C,) w dwóch wymiana oświetlenia na oświetlenie typu LED.

 


2018-05-28
Podpisanie porozumienia z Agencją Rozwoju Regionalnego S. A. w Bielsku-Białej.
W dniu 28 maja 2018 r. w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. w Bielsku-Białej podpisano list intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej a FabLab Bielsko-Biała – prowadzonym przez Agencję Rozwoju Regionalnego S. A. w Bielsku-Białej.<br> W ramach współpracy ARR S. A. zobowiązuje się do bezpłatnego udostępniania uczniom ZSSiO od roku szkolnego 2018/2019 infrastruktury i technologii jakimi dysponuje FabLab Bielsko-Biała, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Celem podejmowanych działań będzie rozwijanie efektywnej współpracy w zakresie rozwijania wiedzy i umiejętności uczniów dotyczącej modelowania przestrzennego, druku 3D i szybkiego prototypowania. Uczniowie będą mieli okazję obsługiwać drukarki i skanery 3D, plotery, wycinarki laserowe i inne nowoczesne urządzenia oraz uczestniczyć w szkoleniach z w/w tematyki.

 


2018-04-25
Modernizacje i remonty w szkole.
• zakup szafek ubraniowych dla 160 uczniów,

• remont pomieszczeń szatni na małą salę gimnastyczną i małą salę dydaktyczną,

• remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w segmencie C parter i II piętro,

• przebudowa wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i hydrantowej w segmencie A, B, C, C’ i wykonanie remontu sieci wodociągowej z przyłączami,

• kompleksowy remont podłóg na korytarzach w budynku C i C’ (parter) z wymianą nakryw na kanałach, wykonaniem nowych warstw wylewek betonowych i anhydrytowych, wykonaniem posadzek z płytek gresowych z włazami rewizyjnymi,

• remont ścian i sufitów na korytarzach wraz z pomalowaniem w budynku C i C’ (parter),

• wymiana umywalek i wykonanie fartuchów z płytek w salach lekcyjnych i innych pomieszczeniach,

• częściowa modernizacja oświetlenia (wymiana 18 lamp) na korytarzu w budynku A na oświetlenie typu LED.

 


2018-02-23
Podpisanie umowy patronackiej z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej.
W ramach umowy Wydział Budowy Maszyn i Informatyki obejmuje patronatem naukowym kierunki kształcenia technik pojazdów samochodowych, technik mechanik i technik spedytor. Patronat ma na celu sprawowanie przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki opieki naukowo-dydaktycznej nad w/w kierunkami poprzez podejmowanie wspólnych inicjatyw edukacyjnych, w szczególności:

– udział uczniów ZSSiO w wykładach i zajęciach laboratoryjnych na terenie Uczelni,

– udział w konferencjach i konkursach organizowanych przez Uczelnię,

– wspólna organizacja wycieczek naukowo-dydaktycznych dla uczniów Szkoły,

– popularyzowanie i uatrakcyjnianie nauczania przedmiotów ścisłych i technicznych poprzez wspólne organizowanie zajęć dydaktycznych,

– wspomaganie działalności badawczej i poznawczej uczniów Szkoły poprzez: konsultowanie projektów badawczych, wskazywanie źródeł naukowych,

– recenzowanie prac konkursowych uczniów, udostępnianie laboratoriów Uczelni,

– promocja Uczelni na terenie Szkoły.

 


2018-02-10
Modernizacja zewnętrznego oświetlenia na oświetlenie typu LED.
W ramach modernizacji oświetlenia wymieniono 33 lampy oświetlające teren wokół szkoły na lampy typu LED

 


2018-01-03
Rozpoczęcie projektu „Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy”.
W ramach projektu planowane są działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności i uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia poprzez organizację kursów zawodowych, zajęć specjalistycznych, doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz rozwój współpracy szkoły z pracodawcami (organizacja praktyk zawodowych). Ponadto w ramach projektu przewiduje się doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu oraz doposażenie bazy dydaktycznej w zakresie wsparcia skierowanego do uczniów.

 


Wstecz