ZSSiO przystąpił do ogólnopolskiego konkursu: Szkolny klub wolontariatu

Konkurs trwa do 30 marca 2017 roku
Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Szkolny klub wolontariatu”. W ramach konkursu przeprowadzamy wiele akcji, inicjatyw, zajęć opisanych regulaminem, a wszystko to propaguje idee wolontariatu.