POWER – Hiszpańskie staże dla najlepszych

Projekt „Hiszpańskie staże dla najlepszych” jest realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej w okresie 01.09.2018 – 31.08.2020. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską, w 100 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Dofinansowanie projektu wynosi 407 571,90 PLN.

„Hiszpańskie staże dla najlepszych” to projekt skierowany do uczniów Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej. Głównym celem projektu jest rozwój kluczowych kompetencji zawodowych i językowych wśród uczniów, kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik spedytor dzięki którym zwiększą swoje możliwości zdobycia zatrudnienia po zakończeniu edukacji. Dzięki udziałowi w projekcie młodzi ludzie podniosą swe umiejętności praktyczne, a także osobiste, społeczne i organizacyjne. Przede wszystkim jednak młodzież zdobędzie doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku na stanowiskach zgodnych z profilem nauki. Projekt przyniesie także wymierne korzyści szkole, której pracownicy podniosą swoje kompetencje organizacyjne, językowe i kulturowe.

W stażach weźmie udział 34 uczniów z klas o profilu technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik spedytor. Realizacja staży nastąpi w dwóch turach (I – Malaga, II – Sewilla), w okresach: 03.03.2019 – 30.03.2019 oraz 27.10.2019 – 23.11.2019. Organizacją pobytu zajmie się nasz partner firma EuroMind z Sewilli w Hiszpanii.
Przed wyjazdem na staż uczniowie skorzystają ze wsparcia językowo-kulturowo-pedagogicznego. Wsparcie językowe pozwoli bliżej poznać słownictwo branżowe oraz przypomnieć zwroty niezbędne w codziennym porozumiewaniu się w języku angielskim i hiszpańskim. Celem wsparcia kulturowego jest zapoznanie uczestników projektu z kulturą Hiszpanii, tradycjami, obyczajami i różnicami mentalnymi. Wsparcie pedagogiczne ma z kolei na celu przygotowanie uczniów do pobytu na stażu w odmiennych warunkach, zapoznanie ze sposobami radzenia sobie ze stresem, w sytuacjach trudnych, w obcym środowisku, sposobami aktywnego spędzania wolnego czasu. Podczas zajęć przeprowadzone zostaną również warsztaty motywacyjno-integracyjne.

Z uczniami wyjeżdżającymi na staż zostanie podpisana umowa oraz porozumienie o programie zajęć. Nowe umiejętności, kwalifikacje i kompetencje nabyte podczas staży zostaną potwierdzone poprzez uznawane w całej Europie dokumenty ECVET, Europass Mobilność oraz zaświadczenia krajowe wystawione przez organizację partnerską oraz szkołę.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, kieszonkowe, odzież robocza, wycieczki w ramach programu kulturalnego, transport lokalny w Hiszpanii zostaną pokryte z budżetu projektu.

Koordynator projektu: mgr inż. Teresa Glądys